KONTAKT
POBIERZ
BIP
PORADNIE LOKALNE


STATUT PCPP-P W EŁKU
Czerwiec 2019

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku

w skład, którego wchodzą:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna

(tekst ujednolicony)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku działa na podstawie:

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku, zwane dalej „Centrum”, jest publiczną placówką oświatową, w skład której wchodzi  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ełku zwana dalej „Poradnią” oraz Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ełku zwana dalej „Biblioteką”.
 2. „Centrum” w ramach działań:
 1. poradni udziela pomocy dzieciom, uczniom, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Ełku oraz gminy Ełk
 2. biblioteki stwarza warunki do kształcenia, samokształcenia i doskonalenia zawodowego oraz zapewnia dostęp do wiedzy i informacji poprzez podnoszenie jakości usług z wykorzystaniem automatyzacji procesów bibliotecznych oraz nowoczesnych technologii.

§ 2

 

 1. Organem prowadzącym „Centrum” jest Starostwo Powiatowe w Ełku
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty
 3. Siedzibą organu prowadzącego jest ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
 4. Siedziba „Centrum” mieści się w Ełku, ul. Kajki 8

 

§ 3

Cele i zadania Centrum

 

Celem Poradni jest organizowanie i prowadzenie kompleksowej pomocy psychologiczno ‑ pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, w tym:

 1. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
 1. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin,
 2. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży,
 3. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom,
 5. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej,
 6. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, a także planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 7. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 8. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 9. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych,
 10. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 11. udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Celem Biblioteki jest prowadzenie działalności służącej w szczególności potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i innym osobom zainteresowanym jak również wspieranie procesu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, placówek oświatowych.

 

§ 4

 

 1. Do zadań poradni należy:

 

 1. diagnozowanie dzieci i młodzieży,
 2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Poradnia:

 

 1. prowadzi badania psychologiczne, pedagogiczne, integracji sensorycznej i logopedyczne dzieci i młodzieży zgłaszających się lub zgłaszanych przez rodziców/opiekunów prawnych, w celu rozpoznania ich problemów w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym, w uzasadnionych przypadkach dokonywana jest diagnoza sytuacji rodzinnej dziecka,
 2. określa dysharmonie rozwojowe oraz zaburzenia o charakterze poznawczym i emocjonalno-społecznym i związane z nimi potrzeby, analizuje etiologię problemu,
 3. wyróżnia najlepiej rozwinięte sfery rozwojowe, w tym predyspozycje i uzdolnienia, jako podstawy do dalszej pracy z dzieckiem,
 4. bada poziom dojrzałości poznawczej, emocjonalnej, społecznej dzieci i młodzieży,
 5. uwzględnia w sytuacjach uzasadnionych oceny predyspozycji psychologicznych w aspekcie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
 6. kwalifikuje – w oparciu o uzgodnienia z rodzicami – do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej przez Poradnię, przedszkole, szkołę lub inne placówki diagnostyczno-terapeutyczne,
 7. orzeka w sprawie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz opiniuje w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

 1. W zakresie działalności terapeutycznej Poradnia:

 

 1. prowadzi formy terapii psychologicznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej i logopedycznej zgodnie z potrzebami dziecka,
 2. wspomaga działalność terapeutyczną w szkołach i innych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, udzielając konsultacji i pomocy merytorycznej,
 3. adresuje działania doradczo-wspomagające do rodziców lub opiekunów prawnych dzieci i młodzieży.

 

 1. W zakresie poradnictwa i konsultacji Poradnia:

 

 1. prowadzi doradztwo psychologiczne, pedagogiczne, integracji sensorycznej i logopedyczne dla rodziców i nauczycieli, zmierzając do optymalizacji oddziaływań edukacyjno-wychowawczych w środowisku rodzinnym i szkolnym dziecka,
 2. udziela rodzicom, opiekunom, wychowawcom i nauczycielom oraz samej młodzieży porad dotyczących sposobów i metod przezwyciężania trudności związanych z dysfunkcjami rozwojowymi,
 3. informuje rodziców i młodzież o zasadach prawidłowego wyboru kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu,
 4. udziela pomocy doradczej dzieciom i młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

 

 1. W zakresie działalności profilaktycznej Poradnia realizuje następujące zadania:

 

 1. prowadzi oddziaływania profilaktyczne mające na celu określenie poziomu rozwoju dzieci młodszych w poszczególnych sferach rozwojowych,
 2. prowadzi oddziaływania rozwijające funkcjonowanie poznawcze,
 3. prowadzi profilaktykę zaburzeń emocjonalno-społecznych i zaburzeń komunikacji,
 4. prowadzi opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez systematyczną współpracę z placówkami edukacyjnymi,
 5. prowadzi doradztwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców,
 6. prowadzi oddziaływania mające na celu kształtowanie umiejętności wychowawczych w relacji rodzic–dziecko poprzez aktywne formy edukacji,
 7. popularyzuje wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, zapoznając rodziców i nauczycieli z czynnikami warunkującymi optymalny rozwój dzieci i młodzieży,
 8. upowszechnia wartości związane ze zdrowiem psychicznym podczas codziennej pracy terapeutycznej i doradczej, wspierając w tym rodziców i placówki edukacyjne,
 9. upowszechnia informacje oraz prowadzi zajęcia zawodoznawcze na terenie szkół i Poradni dotyczące orientacji i informacji zawodowej.

 

 1. Poradnia współpracuje z placówkami oświatowymi.

 

 1. Do zadań biblioteki należy:
  1. gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych,
  2. organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
  3. organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną,
  4. prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,
  5. inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
  6. współpraca z zakładami kształcenia nauczycieli oraz placówkami doskonalenia nauczycieli
 2. Biblioteka może ponadto:
  1. prowadzić działalność wydawniczą,
  2. organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie,
  3. współpracować z innymi instytucjami oświatowymi, instytucjami kultury oraz ze związkami i stowarzyszeniami zawodowymi, szkołami wyższymi i innymi bibliotekami
  4. prowadzić praktyki zawodowe dla studentów przygotowujących się do zawodu bibliotekarza.

 

 

§ 5

 

Organy Poradni

 1. Organami „Centrum” są:

 

1) Dyrektor

2) Rada Pedagogiczna

 

 1. Dyrektor „Centrum” za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz – w zależności od potrzeb – inne stanowiska kierownicze.

 

§ 6

 

 1. Do obowiązków Dyrektora „Centrum” należy w szczególności:

 

 1. organizowanie działalności psychologiczno-pedagogicznej oraz reprezentowanie placówki na zewnątrz,
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego pozwalającego na właściwy przebieg pracy „Centrum”,
 3. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej „Centrum”, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
 4. kontrola prawidłowości przebiegu pracy merytorycznej, w tym kontrola realizacji obowiązków statutowych wicedyrektora „Centrum” odpowiedzialnego bezpośrednio za prawidłowe funkcjonowanie placówki pod względem pedagogicznym,
 5. organizowanie obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej „Centrum”,
 6. dysponowanie środkami finansowymi, określonymi w planie finansowym placówki, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną.

 

 1. Dyrektor „Centrum” jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników „Centrum”,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom,
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników.

 

§ 7

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem „Centrum”, realizującym jej statutowe działania.
 2. Radę Pedagogiczną stanowią wszyscy pracownicy pedagogiczni.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej „Centrum” jest Dyrektor.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z wieloletnim i rocznym planem pracy placówki.
 6. Kompetencje Rady Pedagogicznej obejmują:

 

 1. zatwierdzanie planów pracy merytorycznej,
 2. semestralne i roczne analizowanie i ocenianie przebiegu oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce po zaopiniowaniu ich przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący,
 4. opiniowanie organizacji pracy placówki,
 5. opiniowanie projektu planu finansowego,
 6. opiniowanie propozycji Dyrektora w sprawie przyznawania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 7. opiniowanie w zakresie powierzania nauczycielom funkcji kierowniczych w placówce,
 8. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 9. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki,

 

 1. Szczegółową organizację i zakres działania Rady Pedagogicznej „Centrum” określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

 

§ 8

 

Organy „Centrum” współpracują ze sobą w realizacji statutowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku.

 

§ 9

 

Organizacja Centrum

 

 1. Wchodząca w skład „Centrum” Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ełku oraz Powiatowa Biblioteka funkcjonują w ciągu całego roku jako placówki, w których nie są przewidziane ferie szkolne.
 2. W Poradni może być utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju, w którego ramach Dyrektor „Centrum” może powoływać zespoły wczesnego wspomagania rozwoju indywidualnie dla dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Szczegółowe zasady pracy zespołu zostaną określone w odrębnym regulaminie.
 3. W Bibliotece tworzy się następujące Wydziały:
  • Wypożyczalnia
  • Czytelnia połączona z ICIM (Informatyczne Centrum Informacji Multimedialnej)
 4. Inne komórki organizacyjne/wydziały mogą być tworzone w miarę potrzeb.
 5. Skład osobowy utworzonych komórek organizacyjnych/wydziałów ustala Dyrektor „Centrum”.

 

§ 10

 

„Centrum” może prowadzić swoją działalność we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem niedziel i świąt w godzinach dostosowanych do faktycznych potrzeb odbiorców usług. Dzienny czas pracy „Centrum” ustala Dyrektor za zgodą organu prowadzącego.

 

§ 11

 

 1. Szczegółową organizację działania „Centrum” w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji, opracowany przez Dyrektora placówki we współpracy z wicedyrektorem z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego – do 30 kwietnia danego roku.
 2. Arkusz organizacji „Centrum” zatwierdza organ prowadzący – do 25 maja danego roku.
 3. W projekcie organizacji „Centrum” w postaci arkusza organizacji zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników placówki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

§ 12

 

Pracownicy Centrum

 

 1. W „Centrum” zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudnienia nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. „Centrum” realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów SI, fizjoterapeutów, bibliotekarzy i doradców zawodowych.

 

§ 13

 

 1. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz sposób ich realizacji ustala Dyrektor „Centrum” w indywidualnych zakresach obowiązków.
 2. Do podstawowych zadań pracowników pedagogicznych zgodnie z ich kwalifikacjami należy:

 

 1. prowadzenie działalności diagnostycznej psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej oraz opiniowanie na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia, w tym zawsze udzielanie informacji o wynikach procesu diagnostycznego,
 2. prowadzenie działań orzeczniczych,
 3. prowadzenie działań informacyjnych, profilaktycznych i doradczych,
 4. poradnictwo i konsultacje,
 5. przygotowywanie i prowadzenie zajęć z zakresu terapii psychologicznej, pedagogicznej, SI lub logopedycznej ustalonych przez prowadzącego specjalistę na podstawie dokonanej diagnozy, w uzasadnionych przypadkach konsultowanych w powołanym zespole diagnostyczno-terapeutycznym,
 6. współdziałanie z rodzicami lub opiekunami prawnymi, pedagogami szkolnymi i nauczycielami w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń, mogących spowodować lub powodujących trudności w funkcjonowaniu poznawczym i/lub emocjonalno-‑społecznym dziecka/ucznia,
 7. przygotowywanie i prowadzenie grup wsparcia dla rodziców lub opiekunów prawnych dzieci objętych opieką przez Poradnię oraz dla rodziców lub opiekunów prawnych innych uczniów z edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych placówek.
 8. przygotowywanie i/lub prowadzenie, w miarę możliwości czasowo-organizacyjnych różnych form informacyjno-szkoleniowych oraz grup wsparcia dla pracowników placówek oświatowych,
 9. prowadzenie dokumentacji diagnostyczno-terapeutycznej.

 

 1. Pracownicy pedagogiczni odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci powierzonych ich opiece w czasie zajęć.
 2. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

 

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów,
 2. diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 6. prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

 

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy,
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Do zadań doradcy zawodowego należy:

 

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
 4. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 5. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Poradnię,
 6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Do zadań terapeuty SI/fizjoterapeuty należy:
 1. diagnozowanie dzieci w kierunku nieprawidłowości / zaburzeń fizjoterapeutycznych, SI oraz neurorozwojowych
 2. systematyczne prowadzenie indywidualnych / grupowych  zajęć z elementami terapii integracji sensorycznej dla dzieci (z wykorzystaniem wiedzy z zakresu fizjoterapii) oraz grupowych zajęć z elementami terapii SI
 3. udzielanie porad rodzicom, nauczycielom w/w dzieci uczestniczących w zajęciach – na podstawie obserwacji, rozmowy
 4. współuczestniczenie w doskonaleniu umiejętności wychowawczych rodziców szczególnie dzieci młodszych biorąc udział w pracach Zespołu Wczesnej Interwencji.

 

 1. Do zadań bibliotekarza należy:
  1. gromadzenie i uzupełnianie materiałów bibliotecznych oraz ich selekcja i kontrola,
  2. opracowanie materiałów bibliotecznych oraz organizowanie i prowadzenie specjalistycznego warsztatu informacyjno-bibliograficznego, z uwzględnieniem elektronicznych baz danych oraz zasobów sieci internetowych,
  3. organizacja procesów udostępniania zbiorów,
  4. inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej
  5. wspieranie działalności bibliotek szkolnych,
  6. organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej,
  7. dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi pracownikami Biblioteki, nauczycielami bibliotekarzami bibliotek szkolnych oraz praktykantami,
  8. doskonalenie kadr bibliotecznych i przygotowanie użytkowników do korzystania z informacji.

 

§ 14

 

 1. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy:

 

 1. prowadzenie kancelarii zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 2. zapewnienie zgodności działań z Ustawą o zamówieniach publicznych,
 3. prowadzenie inwentaryzacji zgodnie ze stosownymi przepisami,
 4. prowadzenie archiwizacji zgodnie ze stosownymi przepisami,
 5. zapewnienie warunków pracy i nauki zgodnych z przepisami dotyczącymi BHP na terenie budynku Poradni.

 

 1. Warunki wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami określają odrębne przepisy.
 2. Szczegółowe indywidualne zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor „Centrum”.

 

§ 15

 

Zakres współdziałania z innymi podmiotami

 

 1. „Centrum” realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
 2. Zakres współdziałania z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom obejmuje: 

  a. współpracę w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie,
  b. wymianę doświadczeń i informacji,
  c. współpracę w organizowaniu warsztatów, spotkań informacyjno-szkoleniowych,
  d. konsultacje i porady.
   
 3. Przedstawiciel Poradni może uczestniczyć w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających pomocy psychologiczno-‑pedagogicznej w przedszkolach, szkołach lub placówkach znajdujących się na terenie działania Poradni, w miarę zaistniałych potrzeb i możliwości kadrowych Poradni.

 

§ 16

 

Rozwiązywanie sporów

 1. Organy „Centrum” współdziałają ze sobą na zasadzie współpracy.
 2. Sytuacje konfliktowe między organami „Centrum” rozstrzygane są pomiędzy stronami sporu.
 3. Spory i konflikty rozstrzyga komisja w składzie: Dyrektor lub zastępca dyrektora, dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz 3 przedstawicieli pracowników nie będących nauczycielami.
 4. Dyrektor „Centrum” i komisja podejmują działania na rzecz rozwiązywania sporów powstałych między dwoma organami poprzez negocjacje prowadzone w oparciu o rzeczowe argumenty.
 5. W przypadku niemożności rozwiązania sporu Rada Pedagogiczna powołuje mediatora celem podjęcia próby rozwiązania sporu. Mediatorem jest członek rady pedagogicznej.
 6. W przypadku niemożności rozwiązania sporu przy pomocy mediatora, Dyrektor „Centrum” zwraca się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od przedmiotu sporu.

 

§ 17

 

Postanowienia końcowe

 

 1. „Centrum” jest jednostką budżetową.
 2. Może posiadać imię.
 3. Na pieczęciach urzędowych oraz tablicy urzędowej ustalona nazwa „Centrum” używana jest w pełnym brzmieniu: Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku.
 4. Poradnia wchodząca w skład „Centrum” używa nazwy: Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku, Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ełku. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
 5. Biblioteka wchodząca w skład „Centrum” używa nazwy: Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ełku Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
 6. „Centrum” używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. „Centrum” posługuje się logo.
 8. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 9. „Centrum” prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

Projekt i wykonanie: FXlab Interactive